Actualité

Grouss Botz 2019

​De Schäffen- a Gemengerot an Zesummenaarbecht
mat der Ëmweltkommissioun maachen den Opruff un
all Veräiner, berodend Kommissiounen an un all
ëmweltbewosste Bierger, sech
un der Grousser Botz ze bedeelegen.


Samschdeg, den 23/03/2019
Rendez-vous um 9.30 Auer
beim Pompjeesbau 

Eng Stäerkung no der Botzaktioun steet bereet